Verksamheten bedrivs i enlighet med Maria Montessoris pedagogik och filosofi, förskolans läroplan, skollagen och FN:s barnkonvention. Tillsammans arbetar vi för en förskola med arbetsglädje och gemenskap för alla.

På förskolan arbetar tre montessorilärare och två barnskötare. Våra montessorilärare är utbildade inom det internationella montessoriförbundets – AMI’s regi (Assosiation Montessori International). Två montessorilärare har även svensk förskollärarlegitimation och en av våra lärare är utbildad rektor (Uppsala universitet). Förskolans barnskötare är utbildade eller har en speciell lämplighet för sitt arbete.

Med hjälp av montessoripedagogiken kan vi ge varje barn möjlighet att utvecklas, leka och lära tillsammans och bidra till att lägga grunden till ett demokratiskt tänkande och handlande. Vi vill bidra till en värld där alla har ett lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet och uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Hos oss får barnen får möjlighet att utveckla sociala, intellektuella, språkliga, estetiska, motoriska och känslomässiga färdigheter. Förskolans pedagoger arbetar aktivt med att se barnets utbildning, omsorg, utveckling och lärande, som en helhet.

Våra lokaler och aktiviteter är anpassade efter barnens behov och intressen och barnet blir själv den centrala personen i sitt eget lärande.

I vår förskola, en liten förskola där barnet står i centrum, har vi möjlighet att ge alla barnen en trygg omsorg och lägga grunden till ett livslångt lärande. Här finns möjlighet att utifrån sina förutsättningar och sin förmåga, lära sig hur man kan ta ansvar för sig själv, för andra och för sin omgivning.

Vi vill att tiden på förskolan ska vara en positiv upplevelse för hela familjen. Därför är en väl fungerande dialog mellan föräldrar och pedagoger en viktig del i vårt arbete.

Vill du ansöka om plats i vår kö klickar du här.